Disclaimer privacy

 

ALGEMEEN

Deze website (behalve sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Bliss Food B.V., gevestigd in Utrecht. De site kan vanuit Nederland en andere landen over de gehele wereld worden benaderd. Omdat al deze andere landen hun eigen wetgeving kennen, die kan verschillen van die van Nederland, komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

TOEPASSING

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen dit land. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor alle andere landen van waaruit toegang tot deze site kan worden verkregen.

 

COPYRIGHT (AUTEURSRECHT)

Copyright © Bliss Food B.V. – 2006. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Bliss Food B.V. en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van framed linking en deeplinking en het versturen ervan naar een andere site. Noch enig recht en/of toestemming mag worden ontleend aan deze site. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie en al het (beeld) materiaal dat u via deze site aan Bliss Food B.V. toekomen, zullen volledig toekomen aan Bliss Food B.V.. U draagt deze rechten hierbij reeds nu voor alsdan over aan Bliss Food B.V., danwel haar moeder-maatschappij, die deze overdracht hierbij aanvaardt. Onder rechten zijn begrepen: álle bevoegdheden die daaraan verbonden zijn, waaronder het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging via welk medium dan ook zowel nu als in de toekomst. Hierbij doet u afstand van uw persoonlijkheidsrechten en erkent u dat Bliss Food B.V., danwel haar moedermaatschappij, geen verplichting heeft uw bijdrage(n) geheim te houden. Voorzover nodig, zult u op eerste verzoek van Bliss Food B.V., danwel haar moedermaatschappij, alle (rechts) handelingen verrichten die nodig zijn, om de hier bedoelde overdracht (als nog) te bewerkstelligen, waaronder het registeren van deze rechten op naam van Bliss Food B.V, danwel haar moedermaatschappij. Bliss Food B.V. Utrecht is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen al hetgeen u via deze website bekendmaakt te blokkeren of te verwijderen en in het geval een derde zich beroept op onrechtmatigheid, inbreukmakendheid en/of strafbaarheid daarvan, uw naam en adres aan derden bekend te maken.

 

MERKEN

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Bliss Food B.V.. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) de naam Bliss Food B.V. en het Bliss Food B.V. logo en de Tapas Club logo’s en merkbeelden. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk is strikt verboden.

 

INHOUD

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen uitnodiging te investeren in Bliss Food B.V., en dient niet te worden gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen. Noch Bliss Food B.V., noch de bij haar aangesloten bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte (gevolg)schade. Dit geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bliss Food B.V. of haar leidinggevend personeel of voorzover een uitsluiting van aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten. Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet-sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Bliss Food B.V. en de bij haar aangesloten bedrijven verbonden zijn aan deze andere sites of de eigenaren ervan of de daarop voorkomende informatie onderschrijven. Hoewel Bliss Food B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Bliss Food B.V., noch de bij haar aangesloten bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd, onderschreven of beheerd door Bliss Food B.V. of de overige ondernemingen behorend tot de Bliss Food B.V.. Bliss Food B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Om van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, dient u deze voorwaarden bij ieder bezoek van onze site te raadplegen. U kunt van deze voorwaarden niet in eigen voorwaarden afwijken.

 

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek (dit zijn zogenaamde cookies). Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruikersvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U kunt dan echter niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in onze privacy statement.

 

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Mocht één van de voorwaarden hiervan nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Voorts zal de nietige of onverbindende voorwaarde geacht worden te zijn vervangen door een geldige en verbindende voorwaarde die zoveel als mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige en/of onverbindende voorwaarde zonder nietig en/of onverbindend te zijn

 

PRIVACY STATEMENT

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de page bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de page’s die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek (dit zijn zogenaamde cookies). Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruikersvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U kunt dan echter niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website. Wanneer u gegevens aan ons doet toekomen of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij de gegevens die u ons heeft gezonden, waaronder de reden voor het contact, vastleggen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om te voldoen aan met u gesloten overeenkomsten. Voorts zullen wij uw gegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken voor analyse van uw behoeften, om onze producten en de informatie op deze site daarop beter te kunnen afstemmen. Tenslotte zullen wij de gegevens gebruiken om met u in contact te treden over onze producten en/of diensten en producten en/of diensten van tot ons bedrijf behorende ondernemingen, en/of producten en/of diensten van zorgvuldig geselecteerde partners. Wij zullen niet met u in contact treden voor bovengenoemde doeleinden, indien u ons laat weten daar bezwaar tegen te hebben, door het aankruisen van het daartoe bestemde vakje op het aanmeldformulier. U kunt ons verzoeken om inzage in uw gegevens of om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. Uw toezending van gegevens en de opslag daarvan is beveiligd volgens de huidige gebruikelijke technieken.

 

 

De verantwoordelijke voor uw gegevens is:

Bliss Food B.V.

Zonnenburg 1

3512 NL Utrecht

The Netherlands